fredag 16 februari 2018

Alla bör veta varifrån maten kommer som man äter!

”Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.”

På veckans nämndmöte i BoU fanns motionen på dagordningen. Eftersom jag visste att kostchefen skulle närvara på nämndmötet hade jag med mej frågor och ett par påståenden som jag ville ha svar på innan beslut! Tyvärr var kostchefen sjuk … tog upp argumenten nedan på nämnden:

I svaret verifierar kostchefen att Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier finns med i vår upphandling, men det framgår inte vilken nivå: ”Bas-”,  ”Avancerad-” eller ”Spjutspets-nivån?
·        I EG-förordningen nr: 1760/2000 krävs märkning av nötkött, vore önskvärt om den informationen även gavs till de som äter maten i skolan.

·        Regeringen har nyligen kommit med ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige”. Läser … ”Konsumenterna bör, oavsett socioekonomisk tillhörighet, ha möjlighet att göra informerade och medvetna val av livsmedel. Berörda myndigheter har en fortsatt viktig roll att sammanställa och sprida information om säkra livsmedel, bra matvanor och hållbar livsmedelsproduktion. Frivillig information är värdefull för att möte konsumenternas behov och efterfrågan”.

·        Ett sätt att få barn och elever medvetna är att de t. ex. får vara med i  köken och laga mat. Ibland hävdas att barn och elever inte får vara i köken, men så här är det att …Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska tas tillvara som en pedagogisk resurs” ….
·         
Efter  några minuters ajournering yrkade ordförande återremiss på ärendet, med motiveringen:
”Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen
att beskriva vilken grad av hållbarhet som avses
samt 
en beskrivning på hur förvaltningen ska jobba med matråd.” 

Inga kommentarer: