onsdag 30 mars 2016

Helge Forsmans intarsiatavla

Jag har en längre tid frågat majoritetsföreträdare ... sa i går att han frågat men inte fått svar.
I går efterlyste jag, hittades genast på morgonen :-) :-) :-)
Eftersom krokarna sitter kvar på väggen, borde det bara vara att hänga upp den.
Men, kanske måste anslagstavlan flyttas ... vi får se!

lördag 26 mars 2016

Glad Påsk!

önskas med Påskträdet på Strömmentorget!

onsdag 23 mars 2016

Så många sjöar vi har i vår kommun ...

Och, nu vet jag åt vilket håll alla rinner. Ja till Sillen förstås, men innan rinner de "lite hit och lite dit". Stig Dillström berättade  och visade på den skiss han gjort över "100 sjöars vattenflöde"

Han var med på kvällens möte, årsstämma 2016 i Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening där jag är kommunrepresentant tillsatt av kommunfullmäktige.
Säljer fiskekort, håller koll på de som fiskar och har tagit fram en djupkarta över Klemmingen, som finns att köpa!
Vi kommer snart att ha vår nya Hemsida i luften, säger till då.

tisdag 22 mars 2016

Med sorg i hjärtat ...

... har jag under dagen lyssnat de skrämmande berättelserna från Bryssel. Tänker på alla skadade och de som har mist sina nära och kära.
Hur kan någon göra så mot sina medmänniskor!?

Någon som är förvånad över badhusbyggen?

Badhusombyggnaden i Gnesta administreras av vårt kommunägda bolag Gnesta Fastighets AB. På senaste kommunstyrelsen fick jag klart för mej att jag, trots att kommunstyrelsens ledamöter har uppsiktsplikt över nämnder och de kommunala bolagen, inte har ansvar för den eventuella kostnadsfördyringen på Gnestas simhall. Eller "Freja Sportcenter" som det numera heter.
Men vi fick också veta på kommunstyrelsen att den hyra som Gnesta kommun ska betala till Gnesta Förvaltnings AB inte i nuläget tros höjas, utan den ursprungliga hyresnivån kvarstår för badhuset.

måndag 21 mars 2016

Vadå snusk, Expressen!!!?

Skeppsbron 44 ....

HÅLL ETT MÖTE!

Tips från vår KS-ordf ... till alla som ännu inte kommit i kontakt med konstformen "Möte". :-) :-) :-) :-) :-)

PS. Ytterligare 144 dahliafrön sådda, tomaterna har endast fått sina hjärtblad.

söndag 20 mars 2016

Centerpartiet motionerar, KF 29 mars 2016

Ärende 5: Obesvarade motioner ...
... från Centerpartiet

- Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun med särskild plan för förskolan och grundskolan. Inlämnad 2014-01-07.
- Ge skolan en möjlighet att införa tvålärarsystemet. Inlämnad 2015-05-13.
- Utformning av nytt äldreboende. Inlämnad 2015-05-19
- Trafiklösning vid Stora Torget. Inlämnad 2015-12-01
... Handläggning pågår av dessa fyra.

Centerpartiet har även två motioner som bifallits, men ännu inte effektuerats.
- Giftfri vardag kräver handling. Inlämnad 2013-11-07. Utredning är gjord, nu ska man göra en handlingsplan och lägga in i 2017 års budget. Alldeles för långsamt! Pengar borde funnits med i 2016 års investeringsbudget eller så skulle majoriteten gjort en omfördelning i budgeten när man blev medveten om problematiken.
- Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg. Inlämnad 2014-02-24. Enligt beslut på senaste Barn- och utbildningsnämnden kommer Kostpolicyn upp på juninämnden. Tack för att ni sa ja till mitt yrkande, så att vi äntligen får besked.

Med på dagordningen har vi även nya motionen: "Vald skola som basskola."

fredag 18 mars 2016

Vilken historia - Åmells MöblerVår historia om hur Åmells Möbler en gång i tiden startade.

GÅRDSSNICKAREN FRÅN JULITA
Historien om hur Åmells möbler grundlade sin hantverkstradition.

https://www.amells.se/images/julita.jpg
Under löjtnant Bäckströms tid
utvecklades Julita till ett praktfullt och mycket typiskt högre ståndshem.
Även om det gustavianska möbelsnickeriet fick minskad betydelse i de kretsar i Stockholm
som ledde utvecklingen under 1800-talet, skulle hantverket leva vidare på landsbygden,
om än i något andra former. De möbelsnickare som fått sin utkomst på gods
och gårdar hade ännu en viktig uppgift att fylla.
De tillverkade inte bara nya möbler och inredningar i klassiska mönster,
utan underhöll också de redan tillverkade.
Henning Forsman på Julita.
På Julita gård härskade familjen Palbitzki sedan flera generationer.
Då friherrinnan Beata Palbitzki avled 1872, sedan hon överlevt sin make
i mer än två decennier, ärvdes Julita av hennes svägerskas barn och barnbarn.
Dessa sålde gemensamt godset till grosshandlaren Johan Bäckström i Stockholm.
Denne var en hängiven beundrare av den klassiska smaken
och hade ambition att försköna Stora Huset på Julita ytterligare.
Samma ambition hade i ännu högre grad sonen Arthur,
som var kulturminnesvårdare och stor donator.
När löjtnanten, som han alltid kallades, 1902 ärvde Julita,
lät han den konstfärdige gårdssnickaren Henning Forsman
ansvara för tillverkning och renovering av möbler och inredningar i tidens smak.
Henning Forsman var en sällsynt skicklig hantverkare och finsnickare.
Han var inte bara begåvad med sina händer, utan hade också en utpräglad,
konstnärlig ådra. Han var född 1870 och fick två söner, Helge och Folke.
Båda sönerna gick i faderns fotspår, men med tiden sökte de sig bort från Julita.
Kvar blev fadern i sitt hantverk och på Julita finns idag ännu många exempel
på vad en skicklig gårdssnickare kunde åstadkomma.
1936 startade de båda sönerna en mindre möbelindustri i Katrineholm,
sedan Helge flyttat dit sitt snickeri från Julita.
Ödet drabbade dock brodern Folke som förlorade en arm i sågen
och det fick naturligtvis konsekvenser för den lilla snickerifabriken.
Där tillverkades möbler och gjordes inredningar, bl a till Tingshuset i Katrineholm.
En period levererade man också radiolådor i trä till Telefunken.
Möbelgrossisten från Stockholm
Efter andra världskrigets slut köpte den välkända möbelgrossisten och kaptenen Åmel
l i Stockholm fabriken i Katrineholm. Verksamheten flyttades efter en tid till en mer
välbelägen och lämpligare anläggning i Gnesta där den nya fabriken öppnades 1946.
I köpet ingick också den skicklige snickaren Helge Forsman
och för honom innebar verksamheten i Gnesta en helt ny utveckling.
https://www.amells.se/images/helge.jpg
Helge Forsman, gårdssnickarens son,
vid ritbordet i snickerifabriken hos Åmells i Gnesta 1963
Med Helge Forsman följde en utpräglad känsla för tradition och kvalitet.
De möbler som Åmells nu började tillverka kännetecknades av en hög grad
av hantverksmässighet och former och mönster från de klassiska herremanshemmen.
Man valde en medveten stil som uppskattades av alla dem som kände igen äkta stilmöbler.
Helge, som nu var verkmästare hos Åmells, formgav många av möblerna själv
och visade stor talang både vid ritbordet och med verktyg i hand.
Många av hans klassiska ritningar finns ännu kvar och används alltjämt.
Bevarad tradition.
Sedan kapten Åmell gått bort och dennes arvtagare övertagit driften av fabriken i Gnesta,
fick tillverkningen en tydligare inriktning på stolar, matsalsmöbler och skåp av olika slag.
Beställningstillverkning med möjligheter för kunderna att välja
färger och modeller blev tidigt en medveten affärsidé.
Ändå bevarades de egna modellerna och sortimentet präglades av ett litet,
förnämligt urval av mycket hög kvalitet.
https://www.amells.se/images/snideri.jpg
Många utsmyckningar och motiv
som än idag huggs i möblerna från
Åmells har sitt ursprung i
Henning Forsman's hantverk.
En och annan gång tillät sig dock Helge att vid sidan om den ordinarie tillverkningen
själv bygga ett intarsiaskåp eller en byrå och alltid med samma ypperliga kvalitet i form och mönster.
Vid 70 års ålder lämnade Helge Forsman Åmells Möbler.
Kvar blev många av hans lärlingar och den väl utvecklade hantverkstraditionen.
Naturligtvis finns det idag rationella hjälpmedel i form av maskiner och material
även hos Åmells, men så långt det är möjligt har hantverket bevarats.
Orsaken är enkel. Verkligt vackra och hållbara möbler, färgsatta och utformade
efter beställarens personliga önskemål, går inte att tillverka med enbart maskiner och i stora serier.
Då försvinner känslan för möbeln och ägarens stolthet över att ha t ex en matsalsmöbel
som tillverkats i en tradition som har sitt ursprung hos gårdssnickaren från Julita.
HÄR är länken så ni får med bilderna  
 Såklart att jag hitta artikeln när jag letade efter Helge Forsmans intarsiatavla, den med Gnestamotiv, som Helge Forsman gjorde när han jobbade på Åmells Möbler i Gnesta.
Bara krokarna finns kvar, jag saknar Tavlan! 

Skolskjuts till vilken skola?Centerpartiet har lämnat in motionen nedan, eftersom vi tycker att Fritt Skolval är viktigt. Och vi vill behålla alla Ytterskolorna!
MOTION
Vald skola som basskola
Till KF 2016-03-29
Ge elever rätt till skolskjuts till den skolan där de antagits.
Fritt skolval är något som Centerpartiet värnar om, möjligheten att välja vilken skola man vill gå i är en rättighet. Men det finns i nuvarande skolskjutsregler en begränsande faktor.
Möjligheten att erhålla skolskjuts styrs av elevens basskola, vilket är den skola inom kommunen som ligger närmast elevens hem. I nuvarande regler för skolskjuts till annan vald skola får kostnaden ej överstiga kostnaden för skjuts till basskolan.
Förändring kommer att ske inom kollektivtrafiken under hösten, busskorten kommer att gälla för resa inom hela kommunen.

För att leva upp till Fritt Skolval föreslår Centerpartiet:
Att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola.
Skolskjuts beräknas därefter från hemmet till basskolan. Bör träda i kraft höstterminen 2016.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-03-15
Håkan Ekstrand  
Ingalill Fredriksson  
Lill Björk   
Erik Grankvist

Vad menas med Närhetsptincipen?


Val av grundskola.
Kommunal grundskola i din kommun
Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. 

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser
skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.
Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet har det förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten.
Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Så här säger ordf till Södermanlands Nyheter

För oss i Centerpartiet viktigt, man ska kunna välja vilken skola man vill i kommunen och sen få skolskjuts till den skola man valt ... vi har motionerat om det!
 "Närhetsprincipen" säger ordförande ska användas, men det är inte självklart att hemadressen är avgörande. "...   måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan."

Kommer att följa ärendet ...!

Byt madrasser nu! ... muntlig reservation

Reserverade mej på KS, men även på Barn- och utbildningsnämnden i samma ärende:
"Ianspråktagande av nyinvesteringar/reinvesteringar ... ..."

Kanske har vi i kommunen en omständig ordning, men vi som sitter i nämnder och styrelser har ju tidigare sagt ok till "systemet": Kommunfullmäktige tar en Plan för investeringar och sen lyfter vi upp det som ärende på nämnden när det är dags att köpa ... klassrumsmöbler eller vad det nu är.

2016 års variant inte ok!: Jag tycker att:
"Investeringsärenden ska skrivas fram när köpet ska göras. Och då ska det framgå vad som ska köpas och till vilket pris. Och till vilken skola".

Men nu har majoriteten nästan sagt ... ok köp vad ni vill, när ni vill ... ni kan läsa i handlingarna på kommunens hemsida.

Det betyder att det inte finns en enda krona till i år som kan användas för att ersätta material med olämpliga kemikalier i NU. Det är upprörande ...!
Vi har fått en redovisning på Barn- och utbildningsnämnden utifrån utredningen som gjorts efter att vår motion "Giftfri vardag kräver handling" bifölls.

På kommunstyrelsen fick jag besked om att, under 2016 skulle man göra en plan ... om vad som ska bytas ut och vad kostnaden blir! Därefter skulle medel för utbyte av olämpliga material i förskolan läggas in i budget 2017.


ALLDELES FÖR SAKTA, byt madrasser nu med det samma!

onsdag 16 mars 2016

Sicken vecka ...

Kommunstyrelse, togs emot av landshövdingen och besök på Art Lab med besök i Gnestas gamla Vattentorn.
Landstingets Äldreberedning och styrelsemöte i Vattentornsföreningen.
Och även i dag Äldreberedning i Nyköping och sen chokladtårta med vispgrädde vid köksbordet.

måndag 14 mars 2016

Den 14 mars ....

Släktfödelsedagen ... Mormor Ebba, ingift moster och min yngsta morbror som lärde mej cykla. Minns er alla tydligt, alltid och särskilt den fjortonde mars.
Dessutom är Stora flyttdagen på landet just i dag, det var då man tillträdde så man kom i ordning innan det var dags att så. Så den dagen för några år sen kom herrn i huset hit. 😊💕

söndag 13 mars 2016

På gång, så vackert och gott i sommar


Äntligen är fröna i jorden, lite försenade.
11 sorters tomater, vi får se vilka sorter som fanns i årets gåvokuvert.
144 frön nedpetade, fyllde på med sommardahlier.
Återkommer med årets färgsymfoni!

lördag 12 mars 2016

Fast det är helg ...

Har jag läst handlingar till måndagens kommunstyrelse. Har även börjat skissa på frågor, för riktigt nöjd är jag inte med de framskridna ärendena.
Nu börjar Mellon, men först lite ljug-reklam!
Nu är kuddar och filt på plats ... Ring Sverige Ring!

fredag 11 mars 2016

Genom Sörmland i vårligt väder

... till Eskilstuna och Stiftelsen Solbackas styrelsemöte, MunktellArenan.
"Stiftelsen Solbacka bildades 1953 och har som ändamål att främja utbildning. Stiftelsen förvaltar ett kapital som har sitt ursprung i en donation av förre rektorn på Solbacka läroverk, Folke Goding.
Avkastningen på kapitalet ska användas för utbildningsstipendier till i första hand unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård eller ungdomsarbete i Södermanlands län. Stiftelsen stödjer en drogfri livsföring.
Stipendierna kan endast tillfalla personer som är mantalsskrivna i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat till annan ort utanför länet.
Stipendierna indelas i två kategorier:
  1. Sörmlands Idrottsprofil
    Från 1998 har ett särskilt stipendium utdelats till en framstående idrottsutövare inom Sörmlandsidrotten, stipendiet är på 50 000 kr. Stipendiet utses av Stiftelsen Solbackas styrelse tillsammans med Södermanlands Idrottsförbund, utan ansökningsförfarande.
  2. Stiftelsen Solbackas utbildningsstipendier
    I första hand är det unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård, utbildning och ungdomsarbete som kan komma ifråga. Sökande av stipendierna skall vara inskrivna vid någon form av utbildningsverksamhet som grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Ansökan, skall kompletteras med de meritförteckningar som man vill hänvisa till. Resultatlistor, betyg och intyg från ledare eller föreningskonsulenter. Summan för utbildningsstipendiet kan variera år från år. Ladda ner anmälningsblankett här"
 Hemsida:


Så planering av ytterligare styrelsemöte, projekt och motionsskrivande ... snart helg?