fredag 18 mars 2016

Vad menas med Närhetsptincipen?


Val av grundskola.
Kommunal grundskola i din kommun
Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. 

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser
skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.
Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet har det förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten.
Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Så här säger ordf till Södermanlands Nyheter

För oss i Centerpartiet viktigt, man ska kunna välja vilken skola man vill i kommunen och sen få skolskjuts till den skola man valt ... vi har motionerat om det!
 "Närhetsprincipen" säger ordförande ska användas, men det är inte självklart att hemadressen är avgörande. "...   måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan."

Kommer att följa ärendet ...!

Inga kommentarer: