måndag 25 april 2011

Vårstädning ...Rådjuren har gått hårt alla tujor, nu har det blivit en spännande scenförändring.

torsdag 21 april 2011

GLAD PÅSK ... till Er alla!
Vill önska er alla en trevlig helgoch hoppas att ni har möjlighet att vara ute i det vackra vädret!

onsdag 20 april 2011

Varför är det tyst?

I måndags genomdrev majoriteten omorganisation av grundskolan i Gnesta. Ett, i mitt tycke, orättvist beslut där inte alla ytterskolor får samma förmåner. Enbart Stjärnhov och Laxne får höjd elevpeng … inte Björnlunda eftersom de är fler än 50 elever i Welandersborgsskolan.

Som ni alla säkert vet är denna organisationsförändring ett politiskt vallöfte från politiker från Laxne och Stjärnhov och därför genomdrevs, trots att eleverna trivs på Frejaskolan och att den nuvarande organisation fungerar mycket bra, enligt tjänsteskrivelsen.

Men varför är det så tyst?

Artikeln i SN i tisdags, en sammanfattning av nämndsammanträdet med tre ”talande” bilder! Två mindre artiklar i SN förra veckan när ärendet blev känt. Men ingen har mailat mej, ingen har ringt och ingen har diskuterat ”skolfrågan på stan”.

När jag nu sitter och funderar antar jag att alla ni som läser detta … minns hur det var 2009. För er som inte var med då kommer här en snabbspolning … Som ordförande och ytterst ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter, blev det min uppgift att informera och kommunicera den omorganisation inom grundskolan som gjordes 2009. Jag presenterade förslaget i maj, träffade föräldrar, svarade på mail och diskuterade förslaget med alla som ville.

Vi backade från vårt ursprungliga förslag och tog nämndbeslutet i augusti … att alla kommunens 5:e- och 6:e-klassare skulle samlas i Gnesta. Efter önskemål från oppositionen togs ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet togs i oktober och eleverna började på Dansutskolan och Frejaskolan i januari.

Nytt beslut genomdrevs i måndags och hade varit känt för oss i oppositionen i fem (5) dygn!!! Om en knapp månad kommer beslutet att äga laga kraft!!! Jaa, vi föreslog att ärendet även den här gången skulle upp till kommunfullmäktige, men fick NEJ!

måndag 18 april 2011

Inte OK med särbehandling av Laxne och Stjärnhov!

”SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.” …

I dag på nämndsammanträdet har vi diskuterat majoritetens organisationsförslag inom grundskolan i Gnesta kommun. Förslaget är orättvist och särbehandlar.

Alliansen biföll organisationsärendet … , men hade tre tilläggsyrkanden:
* att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige
* att även Björnlundas elever ska ha två basskolor, så att även de garanteras plats på Frejaskolan om de så önskar
*att den högre elevpengen ska omfatta även Björnlunda-eleverna

SVMP ”ville misstolka tidigare skrivning” och tog beslutet i Barn- och utbildningsnämnden, de ville inte ta ärendet till KF! Alliansen gick oppositionen till mötes 2009 när de ville ha upp ärendet till kommunfullmäktige, men något tillmötesgående handlade det inte om i dag!

Sen var det … det här med Ytterskolorna som i majoritetsförslaget särbehandlas. SVMP säger att de satsar på Ytterskolorna, fast bara på två!
Föräldrarna får välja skola till sina barn, men hur ska de då tänka när de väljer? Mindre skola med högre elevpeng eller större skola med lägre elevpeng?

Som beslutet ser ut nu har skolorna i Laxne och Stjärnhov mer pengar per elev. Björnlunda- eleverna får en elevpeng som är ung. 10 000 kronor lägre per elev. Det är självklart inte acceptabelt.
SVMP röstade ner oss och tog beslutet … Ett beslut som är orättvist mot eleverna i en av kommunens Ytterskolor

lördag 16 april 2011

Va´ glad jag blev ...

Av att läsa Inger Fredrikssons blogg ... läs du också :-)

fredag 15 april 2011

Centerpartiets förslag om en Lex Sarah i skolan kan bli verklighet!

Idag presenterar regeringens utredare ett förslag till Lex Sarah i skolan, vilket innebär en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Det behövs en ny lagstiftning för elevernas skull. Idag är lärare skyldiga att anmäla till sociala myndigheter om de misstänker att en elev far illa i hemmet. Men det finns inte någon motsvarande skyldighet att anmäla brister i skolans verksamhet när elever far illa eller om en elev utsetts för felbehandling i undervisningen, som leder till att elever inte lär sig i den utsträckning som de borde kunna förvänta sig.

Det är viktigt att det skapas tydliga rutiner för hur missförhållanden ska rapporteras, så att ansvarsutkrävandet blir tydligt. Det är också viktigt att det inte införs skadestånd för huvudmän som inte rapporterar allvarliga missförhållanden. En skadeståndsskyldighet kan snarare riskera att bli kontraproduktivt.

En Lex Sarah i skolan är nödvändigt för att pröva nya vägar för att stärka lärarnas yrkesansvar för t.ex. förekomst av mobbning och trakasserier. Antalet elever som mobbas och far illa i skolan minskar inte. Och nyligen visade en rapport från Skolverkets att flera antimobbningsprogram inte fungerar som det var tänkt. En sådan lagstiftning skulle inte bara tydliggöra lärares ansvar utan också stärka dem i deras professionella yrkesutövning.

För elevernas skull behöver lärares ansvar skärpas. För en enskild elev kan en lärares insatser vara av helt avgörande betydelse för hans eller hennes framtidsmöjligheter. Vi måste komma bort från en skola där lärare inte får möjligheter att ge elever som behöver det extra stöd eller där skolledning och annan skolpersonal "blundar" för mobbning.

Jag välkomnar utredningens förslag och ser fram emot en bred riksdagsmajoritet i frågan och att även oppositionen ställer sig bakom Centerpartiets förslag.


Länk till utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/14064/a/166675

Elevökning är "förändrade förhållanden"!

Den nya organisationsförändringen kommer att beslutas enbart i Barn- och utbildningsnämnden enligt majoriteten, beslutet går den här gången inte vidare till kommunfullmäktige …

I kommunfullmäktigebeslutet den 7 oktober 2009 fanns en beslutsats … ”Ge barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser på respektive skolenhet” … och den handlar om, vilket alla då närvarande vet, elevökning på ytterskolorna. Det är förändrade förhållanden!

”Ta beslutet till kommunfullmäktige så alla får vara med och diskutera!"

torsdag 14 april 2011

Tänker SVMP på eleverna eller bara på sig själva?

SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.

Här är förslaget till beslut … som kommer upp på Barn- och utbildningsnämnden på måndag …

1. Ändra organisationen så att samtliga skolor för de yngre eleverna blir F-5 skolor (dvs även Welandersborgs skola i Björnlunda, Kvarnbackaskolan i Stjärnhov och Laxne skola i Laxne) fr o m höstterminens start 2011
2. Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan om de så önskar
3. Låta organisationen med år 6 på Frejaskolan kvarstå som idag.
4. Öka elevpengen för år 1-5 på skolor som inte har fler än totalt 50 elever från 39 483 kr per elev till 49 194 kr per elev på kommunala skolor och från 56 642 kr per elev till 67 245 kr per elev på fristående skolor (900 tkr)
5. Utöka Elevhälsans personal med ytterligare en halvtid psykolog samt en heltid specialpedagog (800 tkr)


SVMP lovade i valrörelsen ”att återställa både årskurs 5 och det är bra att de lyssnat på föräldrar och pedagoger så att man låter 6:orna gå kvar i Frejaskolan. Men man kan inte backa helt förstås, så nu har man funnit ett sätt att fördela pengar nästan enbart till Laxne och Stjärnhov. Högre skolpeng till elever som går i skolor med mindre än 50 elever!!!

Men i Chefsgruppen är man enig i sin tanke att den nuvarande organisationen fungerar mycket bra …

tisdag 12 april 2011

Ägardirektiv ...

Från Södermanlands Nyheters arkiv har jag fått texten nedan. "Klubban" är en present från Åmells Möbler ... till nämnden.

Kort&Gott den 18 okt 1992

BILD: Ordförandeklubban - försedd med en prydlig rosett.
Sven Andersson (m) har nu fått sin ordförandeklubba och kan därmed få tyst på ledamöterna i Barn och ungdomsnämnden när de börjar bli för pratsjuka. Ordförandeklubban är dock ingen personlig gåva utan en gåva till Gnesta kommun och ska alltså följa Barn och ungdomsnämnden framåt genom åren och bli genom sitt klubbslag beviset på ett kommunalt fattat beslut.

Tyvärr fanns inte bilden kvar i arkivet ...

söndag 10 april 2011

Var är du min stig?I dag har jag varit på skogspromenad! Men stigen är under vatten, grenar och kvistar ...

... man behöver inte gå på gym efter en promenad i översvämmad och nyavverkad skog.


I morgon. måndag, ska vi ånyo diskutera de på KF minoritetsåterremmiterade Kommunövergripande målen + att vi kommer att få den tidigare utlovade information om "mönsterarbetsplatser".

lördag 9 april 2011

Lycka är ...

... säger de på radion ... kanske det här?

fredag 8 april 2011

Intet är som väntans tider ...

Vi väntar på vårvärmen och längtar till sommaren, men kan ändå i dag glädjas åt att solen tittade fram …

Politiskt väntar jag på besked i ärendet ”Organisation av grundskolan i Gnesta kommun”. Det var osäkert om ärendet skulle komma med på nämnden den 18 april. Nu har jag sett dagordningen, ärendet finns med … men all text till ärendet kommer att mailas ut under nästa vecka till oss ledamöter.

Så nu är frågan … hur kommer det att bli … kommer vallöften att infrias?

Den 7 oktober 2009 togs beslutet på kommunfullmäktige:
1. Under hösten 2009:
· organisera Welandersborg-, Kvarnbacka- och Laxne skolor som F – 4 skolor
· organisera Dansutskolan som F – 5 skola
· organisera Frejaskolan som F – 9 skola
2. Ge Barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser på respektive skolenhet
3. Protokollet kompletteras med historien kring kommunfullmäktiges tidigare återremittering


Hur kommer det nya beslutet att se ut? … vi får vänta och se …

tisdag 5 april 2011

Vi klättrar på mattestegen ... !

”De som är bra i matte klarar i stort sett alla studier”, säger Staffan Stenhag. Han har med sin forskning kunnat konstatera att de matematikbegåvade eleverna även har bättre läsförståelse än andra.
Jag läser i Magasin 360, som utges av Skolporten AB, att Staffan Stenhag ”hävdar att räknandet stärker de metakognitiva musklerna, alltså förmågan att reflektera över sitt eget lärande. Man kanske aldrig i livet kommer att använda ekvationer igen, men de gynnar förmågan att fokusera och resonera logiskt.”

Och … Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har alldeles nyss sjösatt en femårig satsning på mattematik, för att höja nivån hos alla elever i hela landet. Sverige ligger på 19:e plats i OECD:s senaste Pisamätning av grundskoleelevers matematikresultat och det är inte acceptabelt.

Med anledning av SKL:s projekt lämnade vi in en interpellation till ordf. i Barn- och utbildningsnämnden för att få veta hur det är i Gnesta. SKL har sammanställt resultat (Öppna jämförelser) och kommer även i fortsättningen att göra årliga nationella lägesavstämningar.

Så vi vill veta:
* Vilken placering har Gnesta kommun i matematik idag, i jämförelse med Sveriges övriga kommuner?
* Vilken placering är målet för oss i Gnesta kommun?
* Hur ska man arbeta för att nå målet?

Kanske blir en del av svaret det vi kunde läsa i SN i morse … att Dansutskolan, en av våra F-5 skolor i Gnesta … fått en halv miljon till matteprojekt.

Jag redovisar när jag fått svar.

söndag 3 april 2011

Snuvad på solen ...… gick jag ut på jakt efter våren.

Hittade tre små snödroppar som stod och frös ... och en stor snöhög!

fredag 1 april 2011

Andra återremissen i måndags ...

Alliansen valde ordning och reda …

Johan Rocklind skrev i onsdags på sin blogg under rubriken ”Att välja sina strider”. Han gör en historiebeskrivning och drar slutsatser, framställer sig själv som en samarbetspolitiker och utmålar oss i alliansen som allt annat än samarbetsvilliga.

Förra mandatperioden startade en grupp för att arbeta fram Gemensamma Planerings Förutsättningar (GPF-gruppen, med representanter från alla partier, kommunchef och ekonomikontoret under ledning av ekonomichefen). Gruppen hade tagit fram hur mål- och budgetprocessen som skulle vara hållbar över kommande mandatperioder.

Vid ett GPF-möte meddelade Johan Rocklind, tjänstemän och oss allianspolitiker … jag var själv närvarande, att SVMP tagit fram mål redan, så något uppstartsmöte tillsammans i kommunstyrelsen skulle vi inte ha. Men vi i oppositionen skulle inbjudas till ett möte för att få ha synpunkter, på majoritetens mål.

Vi ställdes alltså inför faktum … borta var allt diskuterande om ”gemensamma planeringsförutsättningar”.

Johan skriver att ”åtskilliga timmar lagts ner” … och att vi sen ”på sittande möte” tog upp frågor, som han tydligen inte uppfattat att vi hade synpunkter på vid flera tillfällen!?

De av majoriteten, till KS, framskrivna målen var utan mål för valfrihet, utan något mål som visar en ambition för att höja utbildningsnivån för kommuninvånarna, men med införande av S och Kommunals ”Mönsterarbetsplatser”.

Det hade påtalats vid flera tillfällen!!!

Majoriteten antog måldokumentet, trots att det fanns en del slarvigt skrivna formuleringar, men fick medskicket att dessa ”skulle rättas till” innan kommunfullmäktige.

Icke rättat måldokumentet sändes ut, det rättade delades ut en timme innan mötet … därefter kom Johan Rocklind med två längre tillägg i texten, där han tog upp valfrihet och utbildning!!!

Så här skriver JR själv:
”Och på förmötet strax innan fullmäktigesammanträdet i måndags så enades majoritetsgruppen utan problem om ett par nya texter om valfrihet och vikten av utbildning. I min enfald trodde jag att denna ansträngning skulle mottagas positivt från alliansen, men icke då...”

Tillägget hade inte ens kopierats till oss ledamöter och märk väl … JR sa inte ett ord om ”Mönsterarbetsplatser”!

Vi återremitterade ärendet dels för att vi alla ledamöter skulle få det färdiga måldokumentet och dels för att vi skulle få den utlovade genomgången … av skillnaden mellan vårt nuvarande Personalpolitiska program (framtaget i politiskt samförstånd) och ”Mönsterarbetsplatser”…

Vi i alliansen förväntar oss ett färdigskrivet måldokument i handlingarna till nästa kommunfullmäktige och att ha fått kunskap om vad ”Mönsterarbetsplatser” innebär för vår kommun … Nå´n ordning får det lov att vara!