fredag 15 april 2011

Centerpartiets förslag om en Lex Sarah i skolan kan bli verklighet!

Idag presenterar regeringens utredare ett förslag till Lex Sarah i skolan, vilket innebär en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Det behövs en ny lagstiftning för elevernas skull. Idag är lärare skyldiga att anmäla till sociala myndigheter om de misstänker att en elev far illa i hemmet. Men det finns inte någon motsvarande skyldighet att anmäla brister i skolans verksamhet när elever far illa eller om en elev utsetts för felbehandling i undervisningen, som leder till att elever inte lär sig i den utsträckning som de borde kunna förvänta sig.

Det är viktigt att det skapas tydliga rutiner för hur missförhållanden ska rapporteras, så att ansvarsutkrävandet blir tydligt. Det är också viktigt att det inte införs skadestånd för huvudmän som inte rapporterar allvarliga missförhållanden. En skadeståndsskyldighet kan snarare riskera att bli kontraproduktivt.

En Lex Sarah i skolan är nödvändigt för att pröva nya vägar för att stärka lärarnas yrkesansvar för t.ex. förekomst av mobbning och trakasserier. Antalet elever som mobbas och far illa i skolan minskar inte. Och nyligen visade en rapport från Skolverkets att flera antimobbningsprogram inte fungerar som det var tänkt. En sådan lagstiftning skulle inte bara tydliggöra lärares ansvar utan också stärka dem i deras professionella yrkesutövning.

För elevernas skull behöver lärares ansvar skärpas. För en enskild elev kan en lärares insatser vara av helt avgörande betydelse för hans eller hennes framtidsmöjligheter. Vi måste komma bort från en skola där lärare inte får möjligheter att ge elever som behöver det extra stöd eller där skolledning och annan skolpersonal "blundar" för mobbning.

Jag välkomnar utredningens förslag och ser fram emot en bred riksdagsmajoritet i frågan och att även oppositionen ställer sig bakom Centerpartiets förslag.


Länk till utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/14064/a/166675

Inga kommentarer: