fredag 12 juni 2015

Anmälde sex övriga frågor på BoU-nämnden.

Ja, det finns mycket att undra över och fråga om. Jag tycker att informationen från förvaltningen till nämndledamöterna är ytterst bristfällig. Kanske vet majoritetspolitikerna och tycker att vi inte behöver veta, men jag tror faktiskt inte att det är så!

* till kommunfullmäktige nästa vecka fanns inte en rad om att "Barn- och utbildningsnämnden beviljades ansvarsfrihet för 2014",

* "Någon", vet ej vem, har infört att ALLA föräldrar ska ansöka om skolskjuts varje läsår! Trots att reglerna är lika för F-3, årskurs 4-6 och 7-9. Ja, det är inte olika kilometeravstånd för varje årskurs. Dessutom är rubriken på ansökningsblanketten "Ansökan/Beslut om skolskjuts grundskola" men gäller även för förskoleklass. OCH beslutet från kommunen kommer senast 14 dagar före skolstart.
Om man får avslag har man ganska kort om tid att ordna på annat sätt MEN beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär/kommunalbesvär ... men ingen adress???

Har fått SVAR: Förvaltningschefen har beslutat om att ansökan ska göras. " ... det behövs för att få en bättre koll på att riktlinjerna följs, då det inte gjorts i alla fall.", säger ordförande
... Så, beviljande tjänsteman tvingar föräldrarna överta jobbet!???
Jag lovar att jag kommer att följa det här påhittet!

* Förvaltningen hade fått möjlighet till ytterligare ett yttrande i ett överklagat skolskjutsärende, men inte sänt in något ytterligare till Förvaltningsrätten.

* Frågade efter analys av "Öppna jämförelser", den var redan tänkt att vi skulle få senare på nämnden.

* Jag har lagt lagt en motion om Giftfri vardag inom förvaltningens verksamhetsområden, undrade var i processen man är. Fick svar att inventeringen ska påbörjas i augusti.

* På Welanderborgs skola i Björnlunda finns en skolstyrelse sen slutet av 90-talet. Styrelsen har föräldramajoritet och har under åren gjort mycket bra för eleverna, ja för hela skolan. Styrelsen ska absolut vara kvar, men man behöver revidera det dokument som skrevs för över 15 år sen, så att det stämmer med hur styrelsen arbetar i dag.

Sen var det då de ärenden som fanns på dagordningen. Det gavs ett uppdrag i mars till förvaltningen att komma med en lösning på "Tillsyn på obekväm arbetstid", de blev inte klara till juni utan ska nu återkomma den 30 september 2015! Och det kan man ju "tycka om"! Det är ju inget nytt ärende, det har diskuterats vid många tillfällen, och borde självklart ha funnits en lösning på NU!

När det gäller digitaliseringen av skolan och att ALLA barn och ungdomar ska ges samma grundkunskaper för att ha samma förutsättningar på sin väg ut i vuxenlivet. Det har gjorts en kartläggning som fanns i nämndhandlingarna, där man klart kan se att alla ges inte samma förutsättningar i Gnesta kommuns förskolor och skolor. Det är samma förhållande som finns mellan Sveriges 290 kommuner.
Förslag till "Strategisk plan med Handlingsplan" ska tas fram senast i december 2015. MEN tiden går och man borde göra något NU, när man nu vet!

E tog på Övriga frågor upp föräldraenkäterna ... jag återkommer när jag vet hur hennes personliga möte med förvaltningen gick!

Inga kommentarer: