måndag 12 september 2016

Fritidsgården Chill i Gnesta kommunUppdrag,
för fritidsgården Chill, Gnesta kommun. Upprättat: 2013-06-06

1. Skapa en fritidsgårdsverksamhet präglad av ett brett utbud av
aktiviteter som syftar till att i första hand påverkar ungdomars
utveckling och välmående i positiv riktning

Gnesta kommun ska ha en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet vad gäller
kvalitet, tillgänglighet och pedagogiskt innehåll.

Verksamheten ska stå för den värdegrund som presenteras i mål och
inriktning. Social kompetens och demokratiskt tänkande ska kombineras
med värdegrund och vara en utgångspunkt för arbetet. Dessutom ska
verksamhetens ge ungdomarna stöd i deras utveckling och lärande.

Fritidsgårdens arbetssätt och aktiviteter ska stärka alla ungdomars naturliga
nyfikenhet och intresse, ge dem stöd i att utveckla goda vanor samt ge
praktisk erfarenhet och kunskap för livet.

Fritidsgården har ett uppdrag att även verka i ytterområdena. I fritidsgårdens
uppdrag ingår att skapa möjligheter till aktiviteter som främjar alla ungdomar
oavsett var de bor.

Följs upp med kvalitetsredovisning och enkät.

2. Arbeta med demokratiska värden, i syfte att utveckla barns,
ungdomars och vuxnas möjligheter till inflytande och delaktighet

Fritidsgården ska arbeta för att stödja och stärka ungdomars och vuxnas
engagemang för inflytande och delaktighet i beslut som rör barn - och
ungdomsfrågor men också kring frågor som rör närområdet och
trygghetsfrågor. Det innebär också att ungdomarna ska vara delaktiga i
utformningen av fritidsgårdsverksamheten. Allt för att skapa en framtidstro
och en stolthet för sin kommun.

Fritidsgården ska också arbeta aktivt med inkludering utifrån genus-, kultur-,
och sociala perspektiv genom att skapa goda förutsättningar för att alla
individer ska kunna delta i fritidgårdens aktiviteter och i samhället i stort.

Egenavgift kan förekomma men endast i en liten omfattning.
Följs upp med kvalitetsredovisning och enkät.

3. Samtliga ungdomar ska få den uppmärksamhet och omsorg som de
behöver med hänsyn till sina förutsättningar och livssituation

Forskning visar att sociala skillnader påverkar hälsa och skolresultat.
Tonårstiden ska vara fri från tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Utifrån det ska verksamheten lägga stor vikt vid kommunikation och
relationer samt frågor om etik och moral, droger, livsstil och mobbing.

Värdegrunden utgör basen för hur vi bemöter varandra och är en viktig del i
arbetet med att utveckla fritidsgården till att ha ett hälsofrämjande synsätt.
Fritidsgården ska ge ungdomar goda förutsättningar att klara skolgång och
vara ett stöd i skolarbetet.

Följs upp med kvalitetsredovisning, undersökningen Liv och hälsa Ung och
enkäter.

Inga kommentarer: