tisdag 8 september 2015

Bra info, frågor och svar, ingen diskussion!Den nya ordningen på kommunstyrelsen ”tycker jag om”! Under punkten "information"  fick vi värdefull information om Överförmyndarkontorets arbete, Nöjd kundindex där Gnesta kommun tagit sig uppåt i rankingen och 72-timmarskampanjen.

Sen gick tf kommunchef igenom kommunstyrelsens dagordning. Vi (oppositionen) får ställa frågor, majoriteten har ju redan ställt sina frågor. Efter lunch går vi igenom dagordningen igen, och beslutar. 

Det som sägs på genomgången hamnar inte i protokollet, men å andra sidan har vi inte på många år skrivit vem som diskuterat vad … i något protokoll. Kanske är jag lite trög, men när jag nu skriver detta får vi säkert en bra förklaring på nästa möte, var vinsten ligger med den nya tågordningen!

HÄR kan ni hitta gårdagens alla ärenden … 

-         Ekonomisk uppföljning – Kommunen totalt 2015
Men har vi någon ”Budget” någon Framtidsplan att förhålla oss till, att jämföra med? Den nuvarande majoriteten har ju ännu inte visat upp vad de har för gemensamma mål för Gnesta kommun. När jag söker på ”Framtidsplan 2015” hittar jag Barn- och utbildningsnämndens plan. Har ni i S och M någon plan för framtiden som vi övriga kommuninvånare kan få se?

Ishall, idrottshall och mark för industri/handel diskuterades. Remissvar angående spårbunden trafik, där är vi alla överens om nödvändigheten med bra kommunikationer.
Medborgardialogerna fortsätter, om än i lite annan form nu när SKL-projektet är avslutat. Kulturplanen på remiss, lite oklart vad Gnesta kommun tycker!?

Arbetsordningar för KF, KS och nämnderna tillbaka efter återremiss.
Jag yrkade på att texten ska vara att ett interpellationssvar ska vara interpellanten tillhanda dagen innan svaret ska ges i KF. MAJORITETEN SA NEJ. De vill tydligen inte ha någon diskussion, utan läsa upp svaret och inte ge interpellanten möjlighet till faktainhämtande om svaret inte är tillfredsställande.

Jag reserverade mej muntligt mot beslutet.

Beslut om Grön IT-plan. Vi får se hur snabbt det går att genomföra, den mycket ambitiösa planen. Regional Bredbandsstrategi togs också, utvecklingen intressant.

… sen till Vattentornet och avslut på Konstrundan, TACK Agnes!

Inga kommentarer: