lördag 3 oktober 2015

Rapport från Barn- och utbildningsnämnden

Hemväg från Barn- och utbildningsnämnden
Onsdagens nämndsammanträde startade med tre informationspunkter. Personalchef Erik Asp informerade om medarbetarenkäten som gjordes i kommunen under våren. Efter att man gått igenom rapporten kommer vi i nämnden att få en mer detaljerad redogörelse.
Förvaltningen har tittat och räknat på Barnomsorg på obekväma tider. Vi fick även information om hur det ser ut i några av grannkommunerna.

Revisionsrapporten – Granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Diskuterades, revisorerna vill ha svar senast 3 november 2015. Svaret kommer upp på nästa nämnd.
Det finns barn i kö till förskolan och det finns plats, kanske inte alltid till just den förskola man valt.
Delårsrapport 2015 var samman ställd för januari – augusti och är en redovisning av det som hänt!
Fritidsgården Chills och Kulturskolans organisatoriska placering har ändrats. Den tillhör numera Barn- och utbildningsförvaltningen.
Vänsterpartiet fick avslag på sin motion , den nuvarande majoriteten inväntar regeringens utredning.
En stor mängd delegationsbeslut fanns redovisade. Vi ställde frågor om icke annonserade tjänster, odaterade beslut och fem beslut om kockar till Kostenheten.

Övriga frågor:
Kostenheten, Matematiklyftet hur/resultat, Skol- och förskolebesök när?, Tilläggsbelopp skola och förskola? Solbacka finns en grupp bildad och vilka är med, Kulturskolan/Chill frågor om lokaler och ekonomi.

Kostchefen kommer att bjudas in till nästa nämnd, ingen kommunövergripande grupp finns för samordning av organisationer av olika slag. Stjärnhovs Byalag, föreningar, kyrkorna, Röda Korset och privatpersoner som vill hjälpa till vid Asylboendet på Solbacka. Kulturskolan/Chill svarade ordf att man tittar på lokaler och att man tillåter ett visst överdrag på budgeten i stället för att omfördela eftersom man vet att budgeten är för låg för den utökade verksamheten. Övriga frågor besvaras vid nästa nämnd.

Inga kommentarer: