torsdag 5 maj 2016

Beställningen!Upprättad: 2015-11-30
Diarienummer: BOUN.2015.158


Uppdrag att utvärdera grundskolans pedagogiska verksamhet

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera grundskolans pedagogiska
verksamhet.

Sammanfattning

Förvaltningen ber barn- och utbildningsnämnden om uppdrag att utvärdera
grundskolans pedagogiska verksamhet över lag i Gnesta kommun. Det finns ett
politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara skolgången med godkända
betyg. Detta då en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett gott vuxenliv.
Gnesta har bra skolor, men kostnaden för skolan är relativt hög i förhållande till
de mätbara positiva resultaten.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen ber barn- och utbildningsnämnden om uppdrag att utvärdera
grundskolans pedagogiska verksamhet över lag i Gnesta kommun. Det finns ett
politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara skolgången med godkända
betyg. Detta då en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett gott vuxenliv.
Gnesta har bra skolor, men med utredningen ska skolornas pedagogiska verksamhet kunna förbättras. Kostnaden för skolan är relativt hög i förhållande till de mätbara positiva resultaten.

En utredning ska kunna redovisa resursanvändningen och föreslå eventuella
förändringar för att resurser ska användas så effektivt som möjligt och gynna
Gnesta kommuns elever på bästa sätt. Som ett exempel att utvärdera i
grundskolans pedagogiska verksamhet är att vi vet att eleverna som kommer till högstadiet Freja 6-9, har olika förkunskaper. Vid utgången av årskurs 9 ser vi att 15% av eleverna inte var behöriga till gymnasiet och att det är 65% av eleverna som klarar målen i samtliga ämnen.

En del av utredningen skulle kunna vara organisationen för år 6 som ett nästa
steg i att utveckla skolan ytterligare. En annan del är behovet av att se över
formerna för organisationen som helhet. En annan del av utredningen är en
översyn av befintlig elevpeng för att belysa problem och möjligheter med
systemet och därigenom kunna föreslå revideringar.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har inlett en upphandling för att en eller flera externa resurser ska
kunna utföra detta uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer att rymmas
inom befintlig budget för det som kommer att göras under 2015. Då utredningen
kommer att fortsätta även 2016 kan det innebära extra kostnader för 2016.
Uppdraget ska utföras inom befintlig budget men omdisponering av medel är
tillåten. Resultatet av arbetet kommer att presenteras för nämnd under våren
2016.

Uppdragsbeskrivningen har kommunicerats med nämndens presidium innan
upphandling för uppdraget genomförts.

Checklista för jämställdhet

En viktig del i den pedagogiska verksamheten är att bereda pojkar och flickor
samma goda förutsättningar att klara skolgången med godkända betyg.
Grundskolans goda arbete med jämställdhet kommer att finnas med som en del i
utredningsarbetet.

Och det här tyckte jag var ok. Kartläggning för att förbättra!

Inga kommentarer: