fredag 15 november 2013

Centerpartiet ska verka för


Stämmobeslut inom jämställdhetsområdet
Partistämman ett nytt jämställdhetsprogram med 16 punkter. Här nedan sammanfattas programmet. 
I det nya jämställdhetsprogrammet står att Centerpartiet ska verka för. Här alla 16 punkterna!
 • Att människor skall behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har.
 • Att reformarbetet för kvinnors rättigheter skall fortsätta och bedrivas på bred front i inrikespolitiken och utrikespolitiken.
 • Att lika lön ges för likvärdigt arbete.
 • Att kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid.
 • Att förbättra och förenkla föräldraförsäkringen till en mer tydlig barn- och föräldraförsäkring.
 • Att jämställdhetsbonusen fördubblas för att få ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
 • Att en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldrapenningen för vård av sjukt barn införs.
 • Att återinföra jämställdhetsmålen i Försäkringskassans uppdrag.
 • Att en del av föräldrapenningdagarna skall kunna fördelas också till högst två ytterligare närstående vuxna i barnets närhet.
 • Att möjligheten till samtidig föräldraledighet ökar i antal dagar, från 30 till 60 dagar.
 • Att högst tjugo procent av föräldrapenningdagarna ska kunna sparas till efter barnets fyraårsdag.
 • Ett förenklat förfarande för anmälan av föräldraskap.
 • Att undantagsregeln i den så kallade 2-årsregeln i utlänningslagen ses över och att rätten till frihet från våld respekteras fullt ut.
 • Att genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader för ojämställdhet, relaterad till de mål för jämställdhetspolitiken som riksdagen antagit, genomförs.
 • Att en jämställdhetsrankning av större företag genomförs.
 • Att utreda huruvida jämställdhetsbonusen skulle kunna vara mer flexibel så man ska kunna omvandla den till fler antal dagar istället för pengar.

Inga kommentarer: