tisdag 22 maj 2012

Blev det som det ska på nämnden ...?

Förskolorna och skolorna i Gnesta sågs eller besöktes på måndagsförmiddagen av Barn- och utbildningsnämnden, bra att vi ledamöter kan vårt ansvarsområde. Men verksamheterna hade uppskattat om vi stannat och hälsat på hos alla.

Nämnden startade sen på eftermiddagen med det vanliga, upprop och vem som ska justera protokollet … den mycket korta dagordningen (två punkter, varav en informationspunkt) godkändes.

Lärarförbundet lämnade en ”skrivelse”, blir svår att svara på eftersom ingen skrivit under!!!, med fanns bif. 104 namnteckningar.
”Män för jämställdhet” … Claes och Peter redovisade från projektet i Gnesta. Ja, samma Claes Hylander som jag lyssnade till på Centerkvinnornas Förbundsstämma i Nyköping.
Fredrik Alm redovisade uppdraget från revisorerna … vi hade fyllt i en enkät och det blev ett diskutabelt resultat.
Nästa man till rakning var vår ekonom som presenterade ”Ekonomisk uppföljning till och med april 2012”, vilket blev den mest diskuterade punkten …
Jag frågade ”Hur stort minus ska det vara innan man presenterar åtgärder?” Förvaltningschefen sa i tjänsteskrivelsen … ”förvaltningen försöker hålla en restriktiv användning av budgetmedlen …”.

I den nuvarande majoritetens Framtidsplan kan man läsa:
”Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.”

Efter diskussion fick vi i oppositionen veta att … inga besparingar ska göras och vice var upprörd över en artikel i Södermanlands Nyheter som indikerade att ”Besparingar kan bli aktuella i barnomsorgen”.
Dagens underskott i förskoleverksamheten är 1 145 000 och grundskoleunderskottet 1 738 000. Vi fick veta att förskolegrupperna kommer till hösten att ha färre barn, 1 barn i varje grupp till en kostnad av 2 miljoner. Vi fick också veta att ”budgetuppföljning med prognos för helåret efter maj” kommer att sändas ut per post till ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden!
Om Ni som läser detta hade haft möjlighet att närvara på nämnden, hade ni där fått veta ovanstående … och lite till!
Kom gärna till nästa nämnd … men det dröjer till 24 september 2012, vad tycker MP om det tro?

Inga kommentarer: