torsdag 9 juni 2016

Kommunfullmäktige med endast ett ärende

Allmänhetens frågestund
Göran Benedicks, Carl Fredmark, Michael Linqvist, Kerstin Pettersson och
Kasper Pettersson ställer frågor till ledamöterna i kommfullmäktige.

TACK, TILL ALLA ENGAGERADE LAXNEBOR!

Det fanns endast ärende på dagordningen på
Kommunfullmäktigemötet den 7 juni 2016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anta förslag till förändrad skolorganisation inför hösten 2016:
- Frejaskolan F-6
- Dansutskolan F-6
- Welandersborgs skola F-6
- Kvarnbackaskolan F-6
- Laxne skola avvecklas med start i juni 2016 

2. Upphäva beslut ”Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne
skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan
om de så önskar” se kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 68, dnr
BoUN 2011.80 (se bilaga 2.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att verkställa organisationsförändringar som
följer med anledning av beslut
4. Omedelbar justering

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S),
Michael Gustafsson (S),
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ingrid Jerneborg Glimne (M),
Curt Cedergren (M),
Sibylle Ekengren (M)
Johan Rocklind (S) bifaller det framskrivna förslaget.

JA till nedläggning av LAXNE SKOLA sa även: Kim Jarl (M), Karin Braaten Gustavsson (M), Jesper Hammarlund (S), Annika Eriksson (S), Gert Nilsson (S), Maria Nilsson (S), Mattias Eldros (M), Bo Eklund (M), Inger Johansson (S) och Bernt Ullström (S), Sven Andersson (M).

Håkan Ekstrand (C) föreslår återremiss av ärendet, pga det bristande
underlaget i utredningen om förändrande skolorganisationen och
nedläggning av Laxne skola samt den totala avsaknaden av
konsekvensanalys för Laxne med omnejd och begär en grundlig
konsekvensanalys beträffade följande punkter:

1. Hur påverkas hela Gåsinge-Dillnäs (Laxne med omnejd) vid en eventuell
nedläggning av Laxne skola?

2. Hur påverkas barnen av de långa restider som uppstår och vad kan
kommunen göra för att underlätta för de familjer som drabbats av en
nedläggning?

3. Hur påverkas barn och föräldrar av ökad belastning på
Welandersborgsskolan?

4. En komplett lokalutredning samt framtidsanalys krävs för samtliga skolor
i kommunen för klass F 6 samt Frejaskolans högstadium, beräknat på de
närmaste årens ökade elevantal.

Lena Staaf (V),
Inga-Lill Fredriksson (C),
Sarah Kinberg (L),
Mats Dellrud (MP),
Eva Skyllberg (MP),
Erik Granqvist (C),
Göran Ehrenhorn (SD),
Lill Björk (C) och
Anders Simme (V) bifaller Håkan Ekstrands (C) förslag
om återremiss av ärendet.

Nej till nedläggning röstade även Kerstin Landin (MP), Marja Kiander (MP), Christian Tomtlund (SD),  för.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar Ja, den som röstar för
en återremiss röstar Nej. Omröstningen utföll med 18 Ja-röster och 13
Nej-röster. Ärendet minoritetsåterremitteras

Inga kommentarer: