torsdag 6 september 2012

Här är motionen de gillar, men inte köper

Här kommer veckans tredje blogg i samma ämne. Återkommer efter att vi diskuterat i Kommunfullmäktige .....
 Majoriteten anser att ... Svaret på motionen finns i en Framtidsplan som ännu inte är antagen i Kommunfullmäktige. Ja, det var den planen som majoriteten återremitterade i juni, när man på sammanträdet upptäckte att det fattades 19 sidor!
Här kommer motionen från Centerpartiet i sin helhet:
 
Långsiktig plan för gång- och
cykelvägnätet i Gnesta kommun

Cykeln som transportmedel ökar stort i Sverige. Gnesta kommun utgör inget undantag. Cykelns andel av transportarbetet kan ökas genom att göra satsningar på ett sätt som gör cykeln attraktivare som transportmedel, exempel vis genom ökat underhåll och utbyggnad av cykelvägar. Både miljö- och folkhälsoperspektiv talar för att trafikplanering bör prioritera gång- och cykeltrafik där detta är effektivt och genomförbart.

Gnesta kommuns cykelvägnät ter sig dock i stor utsträckning underutvecklat och i viss mån eftersatt underhållsmässigt.

En utbyggnad och upprustning behövs såväl inom kommunens tätorter, som mellan dessa.

För detta behövs långsiktiga planer både vad gäller ekonomi/investeringsnivåer och en prioritering av sträckningar för utbyggnad samt en åtgärdsplan för underhåll av befintligt nät.

Centerpartiet i Gnesta föreslår därför att:
* En långsiktig, 10-årig, investeringsplan, för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i hela kommunen upprättas.
* En likaledes långsiktig drift- och underhållsplan för, såväl befintliga som tillkommande objekt, upprättas.
* Att planerna hålls levande och revideras regelbundet, exempelvis var mandatperiod.

Gnesta 2012-04-11Håkan Ekstrand Mats Klasson Lena Lindberg

Inga kommentarer: