torsdag 6 september 2012

Ja, hur blir det ... blir det Styr eller avgå?

Dagen med Axel Danielsson … under rubriken ”Styr eller avgå” … en dag som rörde om i grytan minst sagt. Vem tar vilka beslut och vem har ansvar för vad? Han poängterade flera gånger under dagen hur viktigt samarbetet mellan politiker och tjänstemän är …

Politiska majoriteter kan ändras vid val och då får tjänstemännen gilla läget, även administrera tvärtombeslut eller helt enkelt se sig om efter annat! Dessutom är det ju den ”gamla” majoriteten som många gånger anställt tjänstemännen.
Men eftersom vi nästan varje mandatperiod växlat majoritet här i Gnesta, har vi ju sett att samspelet politiker – tjänstemän fungerat väl trots byten.
En spännande nyhet för oss … i kommunallagen står det …
”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd …”

”Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den”
Här i Gnesta redovisas delårsrapport och årsredovisningen ”i handlingarna” på KF. Men i dag fick vi förslaget att nämndordförande skulle redovisa, tillsammans med förvaltningschefen, muntligt på kommunfullmäktigesammanträdet hur de hanterat uppdrag från KF.

Och hur går texten i Barn- och utbildningsnämndens reglemente? Vi i uppmanades under dagen att titta efter …det är nog länge sen jag läste, så jag kollade och blev förvånad …
Det ingår i nämndens ansvarsområde att bevaka sociala aspekter i samhällsplaneringen och därvid särskilt verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden för dessa grupper.” Nyttigt att gå tillbaka och läsa …
Här hittar ni Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget KF 2000 01 31 … ett reglemente som inte finns i nämnledamöternas Handledningspärm!!!

Inga kommentarer: