fredag 13 juni 2014

Tar politikerna ansvar för ekonomin?

Förra året hade vi ett stort underskott inom Barn- och utbildningsförvaltningen, störst var underskottet inom grundskolan. Man gjorde av med mer pengar än den elevpeng som tilldelats.

Nu har man ”förändrat elevgrupper i skolan”, vad det betyder är inget som vi i nämnden informerats om. Vi vet bara att man förändrat rektorsorganisationen, våra rektorer har fått ändrade ansvarsområden.

Vi har nu ett förmodat underskott och har på nämnden nästa vecka ett ärende med ”Förslag till åtgärder för en budget i balans 2014”. Ni kan läsa hela nämndhandlingen HÄR.

Hur är då majoritetens förslag som ska få en budget i balans? Man ska se över skolskjutskostnader och kostnaderna för IT, telefoni och leasingavtal … Och återkomma den 22 september och berätta hur det gick!

Man återkommer alltså efter valdagen ”och redovisar resultatet”. Nu gör man en översyn, som man uppenbarligen inte vet vad den kan inbringa, det finns inga siffror i handlingarna. På presidiet fanns fler förslag till besparingar, som sen den politiska majoriteten tydligen inte godkände!

Enligt handlingarna till nämnden nästa vecka:
”Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Godkänner förslag till åtgärder för att få en budget i balans
2. Förvaltningen återkommer till nämnden i september för att redovisa
resultatet av föreslagna åtgärder”

”Förvaltningens synpunkter
Förvaltningsledningen i samråd med ekonomienheten och chefsgruppen inom
BoU har sett över det ekonomiska läget fram tom april och konstaterat att
prognosen visar att budgeten för 2014 inte kommer att vara i balans.

Verksamheterna har sammantaget använt mer pengar i verksamheten än vad som är möjligt utifrån beslutad barn- och elevpeng.

Åtgärder inför hösten är vidtagna både i förskolan och skolan i form av
anpassning av bemanningen och förändrade elevgrupper i skolan. Åtgärderna
kommer dock inte att kunna balansera vårens ökade kostnader fullt ut. Det
innebär att ytterligare åtgärder måste vidtas för att kostnaderna över året inte ska överstiga den tilldelade barn- och elevpengen.

För att komma tillrätta med de ökade kostnaderna har förvaltningen identifierat
ett antal aktiviteter som ska kartläggas och analyseras och som inte påverkar den direkta verksamheten i förskolan och grundskolan.”

”Ekonomiska konsekvenser
Anpassningen är en förutsättning för att uppfylla kraven på kommunal ekonomi
och handlar inte om besparingar utan om en anpassning till gällande barn- och
elevpeng.” 

”Anpassning av bemanningen och förändrade elevgrupper i skolan”, är det månne detsamma som besparingsförslag?

Inga kommentarer: