fredag 10 januari 2014

Ansvar kan inte delegeras!

  •      ”2014 års budget ger inte utrymme för några större oförutsedda kostnader. Budgetreserver för att möte kostnadsökningar, ev ökningar av antalet barn i förskola respektive skola, är ytterst begränsade. Det kommer att ställa krav på verksamheterna för att de ska hålla sin budget.” enligt decemberhandlingarna.
       Ja, läget är allvarligt!

… och så blir jag uppringd och får veta att en ny verksamhet ska öppnas! När budgeten inte ger tillräckligt med pengar till de lagstadgade verksamheterna.
 
Så här ser majoritetens lösning ut:
  • ·        ”Alla förskolor och grundskolor ska anpassa sina verksamheter till gällande barn-/ elevpeng för 2014.
  • ·        Eventuella avvikelser mot budget ska direkt rapporteras till förvaltningschef, innehållande orsak och ev åtgärd för att få budget i balans.
  • ·         Budget som stående punkt tillsammans med kompetensutveckling regelbundet i chefsgruppen.
  • ·         Avrapportering vid de nämndmöten där inte budgetuppföljning sker enligt de ekonomiska styrprinciperna.
  • ·         Utveckla och förenkla uppföljningsmöjligheterna på verksamhetsnivå.
  • ·         Förändrad organisation i ytterområdenas grundskolor.”
      De extra uppföljningarna kommer endast att bli muntligt. Jag vet inte hur majoriteten tänkt med de två sista punkterna. Sa att klasser i Ytterskolorna skulle läggas samman, men jag vet inte hur! Hur man ska utveckla och förenkla frågade jag inte ens, vi får se hur majoriteten tänker jobba med punkterna.

För i en politiskt styrd organisation är det POLITIKERNA SOM HAR ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN!

Inga kommentarer: