söndag 29 december 2013

En likvärdig skola i hela landet.

Centerpartiet har i sitt utbildningspolitiska program tydligt visat hur vi vill att skolan ska utvecklas.
Centerpartiet vill att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan och att vinster inte är ett problem så länge undervisningen genomförs med kvalitet. Ingen skola ska kunna bedriva undervisning med bristande kvalitet.

Friskolekommittén föreslog att Skolinspektionen ska göra en bedömning om en huvudman som ansöker om att få driva en fristående skola har en långsiktig avsikt samt om huvudmannen har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att garantera en långsiktighet i driften av skolverksamheten. Detta är förslag som Centerpartiet stödjer.

I debatten om landsbygdsskolornas framtid kommer ofta en konflikt mellan två olika mål till uttryck; målet att bevara en levande landsbygd och målet att skapa en kommunal budget som håller.

Ibland, men långt ifrån alltid, förs ett tredje mål in i diskussionen: att ge eleverna en god undervisning, en undervisning som är likvärdig mellan alla skolor och som leder till att alla elever når kunskapsmålen.
För Centerpartiet är det tredje målet det allra viktigaste.

Här i Gnesta kommer det att bli en ”förändrad organisation i ytterområdenas grundskolor”, enligt beslut vid senaste nämnden. Men hur det är tänkt är oklart, eftersom majoritetens enda beslut är att alla förskolor och skolor ska hålla budget!
Vilket betyder att politikerna överlåtit ansvaret, vilket borde vara omöjligt i en politiskt styrd organisation. 

Inga kommentarer: